Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Έντυπο Διδάσκοντα/ουσας

 

(*): Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.

 

A. Στοιχεία Διδάσκοντα/ουσας και μαθήματος

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*B. Προσδιορίστε, στο βαθμό που γνωρίζετε, το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή της αναπηρίας του/της φοιτητή/τριας.

 
 
 

Γ. Θέματα προσβασιμότητας

 

*Γ1. Σε ποιους χώρους ή υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρείτε πως η πρόσβαση του φοιτητή σας είναι δύσκολη ή αδύνατη;

 
 
 
 

Γ2. Σε ποιο βαθμό χαρακτηρίζουν τον/την φοιτητή/τρια σας οι ακόλουθες συμπεριφορές;

 
*Διαβάζει την έντυπη γραφή.
 
*Κατανοεί τους άλλους (καθηγητές, συμφοιτητές) όταν εκφράζονται προφορικά (π.χ. μαθήματα, συναντήσεις).
 
*Κατανοεί όταν διαβάζει (π.χ. συγγράμματα, εξετάσεις).
 
*Εκφράζει προφορικά με κατανοητό τρόπο τις ιδέες του/της ή αυτό που έχει διαβάσει (π.χ. μάθημα, ομαδικές εργασίες, εξετάσεις).
 
*Γράφει σωστά και κατανοητά (π.χ. εργασίες, εξετάσεις).

 
*Συμμετέχει με άνεση στις δραστηριότητες του μαθήματος.

 
*Χρησιμοποιεί τον υπολογιστή (π.χ. εργασίες, σημειώσεις μαθήματος, e-mail).

 
*Επιδιώκει να σας συναντήσει και να συνεργαστεί μαζί σας ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μαθήματος.
 
*Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του.
 
*Φαίνεται να έχει ιδιαίτερο άγχος ή να είναι απομονωμένος.

 

*Γ3. Περιγράψτε αναλυτικότερα τι είδους δυσκολίες συναντάει ο/η φοιτητής/τρια σας στη συμμετοχή του στο μάθημα (π.χ. παρακολούθηση, εργασίες, εξετάσεις) ή σε άλλες δράσεις στο Τμήμα σας.

 
 

*Γ4. Θα επιθυμούσατε κάποιου είδους υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;

 

 
Εάν ναι, προσδιορίστε τι είδους βοήθεια θα θέλατε. 
 
 
Βρίσκεστε: Αρχική Σελίδα Έντυπα Συμπλήρωσης Διδάσκοντες