Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης
Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κλείστε Ραντεβού

  

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (εφεξής το Πανεπιστήμιο), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία διενεργείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων - ΓΚΠΔ), ήτοι της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας αυτών, του  περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και, τέλος, της λογοδοσίας.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το Πανεπιστήμιο είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στα πλαίσια των κάτωθι αναφερόμενων σκοπών.

Η διεύθυνσή μας είναι Αργοναυτών & Φιλελλήνων Τ.Κ. 382 21, Βόλος,  τηλ. επικοινωνίας: +30 2421074000, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου, την εταιρεία Priority Quality Consultants S.A, στην ηλεκτρονική διεύθυνση-email: dpo@uth.gr .

2. Σκοπός Επεξεργασίας

Το Πανεπιστήμιο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια των κάτωθι σκοπών:

α.  Διαχείριση προγράμματος «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

3. Προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία 

Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού υπόκεινται σε επεξεργασία τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς:

1.             Βασικά Στοιχεία Φυσικού προσώπου (π.χ. email, ονομ/μο, τηλέφωνο κ.λπ.)

2.             Δεδομένα υγείας (π.χ. χρόνια προβλήματα υγείας)

3.             Δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. αναπηρίας, παραπληγία)

4.             Δεδομένα προτίμησης

5.             Δεδομένα αξιολόγησης

6.             Δεδομένα σπουδών (π.χ. Τμήμα, εξάμηνο, σχολή, έτος εγγραφής)

7.             Δεδομένα εικόνας (π.χ. φωτογραφία, βίντεο)

8.             Επιγραμμικά αναγνωριστικά (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικός ΑΠΕΛΛΛΑ)

 

4. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Πανεπιστήμιο στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών, η νομική βάση της επεξεργασίας τους είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο. 

Όσον αφορά την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, και συγκεκριμένα δεδομένων υγείας, η νομική βάση της επεξεργασίας τους είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

5. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα-αποδέκτες

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγοντα στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, έχει το εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό της εν λόγω διαδικασίας προσωπικό του Πανεπιστημίου, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπροσθέτως, αποδέκτες των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων είναι εξωτερικοί συνεργάτες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες τους/τα προϊόντα τους στο Πανεπιστήμιο, όπως ενδεικτικά η εταιρεία αποστολής αυτοματοποιημένων μηνυμάτων κειμένου σε κινητά τηλέφωνα. 

Επιπλέον, οι τρίτοι που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Πανεπιστημίου έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.

6. Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια αυτών των σκοπών, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πανεπιστημίου και στα πλαίσια νόμιμων υποχρεώσεών ή αξιώσεών του, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί σχετική, πρότερη της διαβίβασης, πλήρης ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω διαβίβαση.

7. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.

8. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

 Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

9. Τα δικαιώματα σας και πως να τα ασκήσετε

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

              Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

              Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

              Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη

              Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας

              Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

              Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας

Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@uth.gr, είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Αργοναυτών & Φιλελλήνων Τ.Κ. 382 21, Βόλος), αναφέροντας «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του αιτήματός σας κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

Στις περιπτώσεις που το αίτημα κριθεί προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, το Πανεπιστήμιο δύναται είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.

Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για το σκοπό Διαχείριση προγράμματος «ΠΡΟΣΒΑΣΗ».