Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ποιοι είμαστε

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ περιλαμβάνει μία διεπιστημονική ομάδα ανθρώπων, το προσωπικό της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, με σπουδές συναφείς με τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η επιστημονική υπεύθυνη της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, κα Νικολαραΐζη Μάγδα, έχει τη συνολική εποπτεία όλων των υπηρεσιών της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελείται από 9 μέλη του ΠΘ που επικοινωνούν μεταξύ τους για να συζητήσουν σημαντικά ζητήματα και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις.

Επίσης, σε κάθε Τμήμα του ΠΘ έχει οριστεί ένας Συνδετικός Κρίκος για την ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και των διδασκόντων και διδασκουσών του τμήματός τους για τα ζητήματα προσβασιμότητας.

Στην Γραμματεία κάθε Τμήματος των Σχολών του ΠΘ έχει επίσης οριστεί τουλάχιστον ένας αρμόδιος ή μία αρμόδια υπάλληλος για την εξυπηρέτηση των ΦμεΑ.
 

Τα μέλη της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ είναι τα εξής: