Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης
Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ποιοι είμαστε

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει μία διεπιστημονική ομάδα ανθρώπων, το προσωπικό της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, με σπουδές συναφείς με τις υπηρεσίες που παρέχει.

Επίσης, η Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελείται από 9 μέλη του Π.Θ. και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για τη χάραξη και την εφαρμογή της πολιτικής ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επίσης, σε κάθε Τμήμα του Π.Θ. έχει οριστεί ένας Συνδετικός Κρίκος.  Οι Συνδετικοί Κρίκοι διαμεσολαβούν μεταξύ της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης και του Τμήματος.

Στην Γραμματεία κάθε Τμήματος των Σχολών του ΠΘ έχει επίσης οριστεί τουλάχιστον ένας αρμόδιος ή μία αρμόδια υπάλληλος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα μέλη της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης είναι τα εξής: