Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Φοιτητές / Φοιτήτριες

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ παρέχει πολυδιάστατες υπηρεσίες για την υποστήριξη και την ενίσχυση της πρόσβασης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από το προσωπικό της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ καθώς επίσης και από ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντριών φοιτητριών και εθελοντών φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Προκειμένου να λάβετε ή να παρέχετε κάποια υποστήριξη θα πρέπει να εγγραφείτε στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το εθελοντικό πρόγραμμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και τη διαδικασία της εγγραφής στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

Εγγραφή στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Υπηρεσίες ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Εθελοντικό πρόγραμμα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ