Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης
Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Φοιτητές / Φοιτήτριες

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Π.Θ. παρέχει πολυδιάστατες υπηρεσίες για την υποστήριξη και την ενίσχυση της πρόσβασης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από το προσωπικό της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης καθώς επίσης και από ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντριών φοιτητριών και εθελοντών φοιτητών του Π.Θ.. Προκειμένου να λάβετε ή να παρέχετε κάποια υποστήριξη θα πρέπει να εγγραφείτε στην Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το εθελοντικό πρόγραμμα της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης και τη διαδικασία της εγγραφής στην Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. 

Εγγραφή στην Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Π.Θ

Υπηρεσίες Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Π.Θ

Εθελοντικό πρόγραμμα Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Π.Θ


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας