Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΜIS 5049420) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών
με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Υπηρεσίες ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών παρέχονται ποικίλες υπηρεσίες από το προσωπικό της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Παράλληλα, υπάρχει το δίκτυο των εθελοντών και εθελοντριών που παρέχει εθελοντικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το προσωπικό της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δια ζώσης και/ή εξ αποστάσεως μέσω Microsoft Teams. Τις υπηρεσίες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  μπορείτε να τις ζητήσετε κατά τη διαδικασία καταγραφής αναγκών

Παρακάτω περιγράφονται κάποιες από τις πιο αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες: